Czym jest jakość?
Jakość jest określana w literaturze przedmiotu jako zespół właściwości charakteryzujących dany wyrób, które determinują zdolność opisywanego wyrobu do realizacji bieżących i potencjalnych potrzeb [PN-EN 2840/93]. Tak definiowana jakość nie dotyczy jedynie produktów i wyrobów – jakość wyrobu stanowi swego rodzaju preludium do kształtowania pojęcia jakości w ujęciu ogólnym, to znaczy w odniesieniu do przedsiębiorstwa jako całości; kompleksowe rozumienie jakości pojawiła się w latach osiemdziesiątych dwudziestego wieku. W ostatecznym rozrachunku, jakość postrzegana jest jako troska o klienta, tak w czasie teraźniejszym (co przejawia się np. przez przywiązywanie uwagi do odpowiedniej jakości dostarczanych nabywcy produktów i usług) jak i w czasie przyszłym, co oznacza przewidywanie przyszłych potrzeb klienta i wczesnego reagowania na nie.

Standardy jakości w oparciu o rodzinę norm ISO
Zachowanie odpowiedniej jakości – wyrażane uzyskaniem akredytacji przez laboratorium – jest problemem szczególnie istotnym w działalności podmiotów należących do sektora ochrony zdrowia. Aby zapewnić bezpieczeństwo i usprawnić działanie placówek zdrowotnych – stworzono szereg podmiotów zajmujących się nadzorem i tworzeniem standardów niezbędnych do uzyskania akredytacji przez laboratorium. Część z placówek działających w obszarze usług zdrowotnych w swoich działaniach kieruje się normami z grupy ISO, inne – działają w oparciu o zasady utworzone przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Niektóre stosują jednocześnie oba wymienione systemy. jeszcze inne stosują obydwa systemy jednocześnie.
System zarządzania jakością jest w istocie systemem określającym metody zarządzania organizacją; jest to sposób na zarządzanie zorientowane na osiąganie założonych celów. Podstawę stanowią potrzeby oraz oczekiwania zgłaszane przez klientów oraz wymogi związane z istniejącymi regulacjami prawnymi – to na podstawie tych dwóch czynników tworzona jest polityka zarządzania jakością oraz ustalanie związanych z nią celów. Osiągnięcie uprzednio założonych celów powinno stanowić jedynie podstawę do wyznaczenia kolejnych, bardziej złożonych celów; powtarzanie tego procesu powinno przełożyć się na wzrost jakości usług świadczonych przez daną organizację. Osiągnięcie wyznaczonych celów powinno traktowane jako punkt wyjścia do wyznaczania kolejnych, wyższych celów, do doskonalenia procesów systemu i firmy. Bardzo istotną kwestią jest właściwe określenie relacji między zachodzącymi w organizacji procesami, co powinno usunięcie wszelkich nieprawidłowości i optymalizację działania. Akredytacja nie powinna być celem samym w sobie: najważniejsza jest poprawa jakości oraz bezpieczeństwa świadczonych usług przez laboratorium.

Opracowano na podstawie: https://laboratoryjnie.pl/tag/akredytacja-laboratorium/

Certyfikacja i akredytacja